מדיניות פרטיות לשירותי האפליקציה לאומית סדנאות דיגיטאליות

 

למקשיבים נט בע"מ (להלן: "מקשיבים") מפעילת האפליקציה "לאומית סדנאות דיגיטאליות" (להלן: "האפליקציה" או "השירותים המקוונים") חשובה הפרטיות שלך ועל כן אנו עושים כל הניתן על מנת לשמור על פרטיותך.

מסמך מדיניות פרטיות זה הינו חלק מתנאי השימוש של האפליקציה והשירותים המקוונים. הנך מתבקש לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות וכן את תנאי השימוש, וככל שאינך מסכים להם – נא הפסק השימוש בשירותים המקוונים.

באמצעות המשך השימוש שלך בשירותים המקוונים אתה מאשר כי אתה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, וכי הנך מסכים לכך שכל המידע שמסרת ותמסור במסגרת השירותים המקוונים, לרבות מידע רפואי, מידע אישי, וכל מידע אחר, נמסרו מרצונך החופשי ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אלו.

רישום לשירותים

השירותים באפליקציה טעונים הרשמה. לצורך ביצוע ההרשמה לשירותים המקוונים, תידרש למסור ללאומית פרטי זיהוי אישיים ומידע נוסף, כדוגמת כינוי (כל שם שתבחר), מספר טלפון נייד (אליו תקבל הודעת טקסט לאימות). שים לב, פרטי הזיהוי שיימסרו על ידך יישמרו במחשבי לאומית. לאחר אישור השתתפותך בתכנית, תתבקש למסור ללאומית שם משתמש שבחרת ולאומית תמסור לך קוד גישה אישי שבאמצעותו תוכל להירשם לאפליקציה. שם המשתמש וקוד הגישה יועברו גם למקשיבים לצורך ביצוע הרישום. בשום מקרה המשתמש לא יידרש למסור למקשיבים את פרטי הזיהוי האישיים שלו.

השימוש במידע

בעת השימוש באפליקציה, הנך מסכים כי ייאסף אודותיך מידע ונתונים בנושאים הבאים:

 1. בנוגע לאופן השימוש באפליקציה (כגון - העמודים של האפליקציה בהם צפית, פעולות שביצעת, תכנים שעניינו אותך וסטטיסטיקה על כניסות).
 2. מעקב שקילה, תזונה, פעילות גופנית
 3. ביצוע משימות שיוקצו לך על ידי הדיאטנית
 4. מידע שיוזן בהודעות צ'אט, אם על ידך ואם על ידי הדיאטניות ו/או מנהל הקבוצה
 5. תשובות לשאלונים שתתבקש למלא מעת לעת

המידע שייאסף בעת השימוש באפליקציה יישמר לפרק זמן קצר של מספר שעות בענן המופעל על ידי מקשיבים, ויועבר בסוף כל יום בתווך מוצפן למחשבי משרד הבריאות. על אף האמור, המידע מהודעות הצ'אט יישמר בענן על ידי מקשיבים לתקופה שלא תעלה על 30 ימים שלאחריה יועבר בתווך מוצפן למחשבי משרד הבריאות. כלל המידע האמור יישמר בשרתי משרד הבריאות עד לתום תקופת התכנית (POC).

בסיום התכנית המידע יימחק משרתי משרד הבריאות ויועבר ללא פרטים מזהים אל לאומית אך ורק לצורך ניתוח הנתונים והפקת המסקנות וסיכום הפיילוט על ידי לאומית ומקשיבים. לאחר חצי שנה יימחק כל המידע שהועבר ללאומית.

קוד הגישה האישי שלך יפסיק להיות פעיל במקרים הבאים:

 1. מחקת ביוזמתך את המשתמש.
 2. דיאטנית ו/או מנהל קבוצה הסירו את המשתמש שלך, מהסיבות המוגדרות בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 3. סיום התכנית.

בעת הפסקת פעילות קוד הגישה שלך, באחד מהמקרים לעיל, לא תוכל להיכנס יותר למערכת והמידע הנוגע לשם המשתמש שלך הנמצא בענן של מקשיבים יימחק ויועבר לשרתי משרד הבריאות, ויעשה בו שימוש כמפורט לעיל.

כאמור בתנאי השימוש, באפשרות המשתמש להעלות תכנים לאפליקציה לשיתוף הקבוצה או להתייעצות עם הדיאטנית מלאומית. על פי החוק, אינך חייב למסור מידע ו/או נתונים כלשהם, אולם ככל ותמסור מידע ו/או נתונים, הרי שהם ייאספו ויישמרו על פי מדיניות הפרטיות הזו, וישמשו את מקשיבים ו/או לאומית, בין היתר, לנתח את ההתקדמות והשיפור שלך בתהליך ולאורך התכנית, וכן ישמשו להערכת השירותים המקוונים במסגרת הפיילוט.

יודגש כי אנו ממליצים שלא להעלות תכנים המאפשרים זיהוי ו/או את פרטיו האמתיים של המשתמש באפליקציה, מטעמי פרטיות ואבטחת מידע. ככל שהמשתמש יעלה תכנים שלדעת מקשיבים ו/או לאומית יש בהם כדי לאפשר זיהוי של המשתמש או של אדם אחר, מקשיבים ו/או ללאומית רשאיות למחוק מידע כאמור ללא כל מתן הודעה מראש למשתמש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה לעניין זה כלפיהם.

בנתונים שיועלו על ידך במהלך השימוש באפליקציה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליך ההרשמה לשירותים המקוונים ייעשה שימוש על פי הוראות כל דין, ובהתאם למדיניות פרטיות זו - למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך לבצע את התכנית כל עוד קוד הגישה שלך תקף.
 • ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המידע שייאסף.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במסגרת התכנית וכל עוד אתה משתתף בה.
 • מקשיבים רשאית לשלוח אליך מדי פעם בפעם דרך האפליקציה מידע בדבר תכנים הקשורים לתכנית. למען הסר ספק, מקשיבים לא תשלח אליך תכנים פרסומיים.

כיצד תוכלו לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שלכם 

בכפוף להוראות הדין ולמדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות למקשיבים בטלפון שמספרו 0587200223 בבקשה למחוק ו/או לשנות את המידע בנוגע לשם המשתמש שלך שנאסף במהלך השימוש באפליקציה ו/או לשנות. מקשיבים תפנה ללאומית ותפעל על פי הנחיותיה.

לאומית תעדכן את מקשיבים על שמות המשתמשים שתכניתם הסתיימה ויש להסירם. ההסרה בפועל תהיה באמצעות מקשיבים.

שים לב! מאחר והשירותים המקוונים מיועדים לשימוש תושבי מדינת ישראל, אנו לא מחילים על השירותים המקוונים את הוראות דיני הפרטיות של האיחוד האירופי ו/או של מדינות אחרות.

למען הסר ספק, השירותים המקוונים לא מהווים מכשיר רפואי ולא ציוד רפואי.

מסירת מידע לצד שלישי

מקשיבים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, אלא כמפורט במדיניות פרטיות זו במקרים המפורטים להלן:

 • העברת מידע למשרד הבריאות לשם שמירתו בשרתי המשרד במהלך תקופת התכנית;
 • כדי לספק תמיכה ושירותים להפעלת האפליקציה;
 • אם יתקבל בידי מקשיבים צו שיפוטי ו/או צו מינהלי שהוצאו כדין, המחייבים את מסירת פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, ובלבד שיימסר המידע הנדרש על פי הצו בלבד;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין מקשיבים ו/או לאומית, ובכלל זה לשם אכיפת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות;
 • בכל מקרה שמקשיבים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. במקרה כאמור, המידע יועבר על ידי מקשיבים ללאומית, אשר תחליט כיצד לפעול והאם להעבירו לידי צדדים שלישיים.

שים לב!

ככל ופרטיך יועברו לצד ג' כלשהו בהתאם להוראות שלעיל, מקשיבים תציג בצורה נוחה באפליקציה את פרטי הקשר של צד ג' על מנת שתוכל לפנות אל אותו צד שלישי בבקשה לשנות, לתקן או להסיר את פרטיך הנמצאים ברשותו

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

מקשיבים מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות ברמה התואמת את הנדרש בדין ולפי הנהלים וההנחיות החלות על מערכת הבריאות הישראלית. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מקשיבים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. מקשיבים בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של השירותים המקוונים ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של השירותים המקוונים.

חלק מהמידע במערכת יועבר אל לאומית ו/או משרד הבריאות כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו. מידע שיועבר אל לאומית ו/או משרד הבריאות יישמר ברמת אבטחה גבוהה על ידם, אולם אין בידי מקשיבים להתחייב לאבטחת מידע על ידם כאמור.

עוגיות (Cookies)

מקשיבים רשאית להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר והאפליקציה והשירותים הניתנים בהם, ובכלל זה מזהים פנימיים (טוקנים - Tokens) והגדרות, לאימות פרטים, לצרכי תחזוקה, אבטחה ושיפור חווית המשתמש.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצים, הנוצרים לפי פקודה מהאפליקציה. חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את האפליקציה ואחרות נשמרות על גבי הטלפון החכם שלך ב- WebView.

המידע בעוגיות מוצפן ומקשיבים נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה המורשים ו/או האפליקציה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן ו/או בטלפון החכם שלך. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאפליקציה או באפליקציות אחרות. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies מהטלפון החכם ו/או מהדפדפן ו/או מהמחשב שלך בכל רגע.

שינויים במדיניות הפרטיות

מקשיבים רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

בכל כניסה שלך לשירותים המקוונים, יוצגו בפניך השינויים שבוצעו במדיניות הפרטיות. נא עיין בשינויים אלו, וככל שאין ברצונך לאשר אותם – אל תמשיך להשתמש בשירותים המקוונים.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותים המקוונים, או ככל שיש לך בקשה, תגובה, שאלה או תלונה - אנא פנה למחלקת פניות של לאומית הציבור באמצעות אתר האינטרנט של לאומית:

https://www.leumit.co.il/heb/Useful/ContactUs/?sid=5

ולציין בנושא הפניה: "הגנת הפרטיות". או בטלפון 0587200223.